1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en leveringen van Man Playz en op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Man Playz (de verkoper) als verkopende partij optreedt en een natuurlijk persoon (de klant) als klant.
 2. Door de klant gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende inkoopvoorwaarden binden Man Playz slechts indien en voorzover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een directielid van Man Playz zijn aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

2. Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan, welke aan personen of goederen mocht worden toegebracht door goederen of diensten welke door de verkoper zijn geleverd.

3. Prijzen

 1. Al de voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij de verkoper in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van de verkoper gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.
 2. Alle genoemde prijzen zijn vermeld in euro en tenzij nadrukkelijk anders vermeld inclusief BTW. Kosten en verpakkingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De verzendkosten zijn ten laste van de klant.
 3. De verkoper behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van de verkoper een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.
 4. De verkoper behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 15,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan de klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door de verkoper verwerkt is. Deze wijziging kan gaan om een prijsverlaging welke een vendor aan een klant toestaat in het kader van een speciale vendor actie en welke de klant laattijdig aan de verkoper meldt, een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van product, enz.
 5. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van de verkoper, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. De verkoper is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
 6. Kortingen op artikelen zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt of zoals vermeld bij de korting. Kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Wanneer de klant via het getrouwheid programma van de verkoper van een verlaagde prijs kan genieten zullen kortingen via acties gelden als korting op de getrouwheid prijs.
 7. Wanneer klanten korting krijgen door middel van het getrouwheid programma van de verkoper dient de klant de verkoper hier op voorhand en voor het afrekenen te vermelden. Na de betaling heeft de klant geen recht meer op de kortingen verbonden aan het getrouwheid programma.

4. Levertermijnen

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
  De verkoper behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

5. Leveringen

 1. De goederen worden, na de verzending, geacht te zijn geleverd en het risico van de goederen gaat over op de klant.
 2. De klant is verplicht de goederen op het moment van levering in ontvangst te nemen, danwel af te halen op het moment dat de goederen ter afhaling gereed liggen. Kosten die ontstaan door weigering van ontvangst danwel niet-tijdige afhaling van de bestelde zaken, kosten van opslag hieronder begrepen, komen voor rekening van de klant.

6. Betalingen

 1. Alle bestelbonnen dienen altijd betaald te worden voor de verzending of levering en voor de datum vermeld op de bestelbon of factuur. Bij verzendingen onder rembours zal de betaling gebeuren bij de levering.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur of bestelbon, behoudt de verkoper zich het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten. In dit geval verbreekt de klant eenzijdig de overeenkomst.
 3. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant, zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 15 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 15 %.
 4. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.
 5. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.
 6. Op Gift Cards wordt geen geld teruggegeven noch worden ze omgeruild voor geld. Gift Cards moeten niet in één keer opgebruikt worden. Ze kunnen in delen gebruikt worden. Het overige deel zal behouden blijven op de Gift Card.

Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na telefonisch overleg of bevestiging per e-mail binnen de 14 dagen. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten voor de retourzending voor de klant.
 2. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
 3. Geopende en/of beschadigde artikelen in retourzendingen worden niet aangenomen evenals hygiënische producten of artikelen die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd of gemaakt.
 4. Retourzendingen van films worden enkel aanvaard wanneer de film niet werkt. Films in retourzendingen worden niet terugbetaald maar na controle van de film vervangen door dezelfde titel.
 5. De verkoper draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
 6. Met betrekking tot door de verkoper geaccepteerde retourzendingen zal het overeengekomen terug te betalen bedrag binnen 30 dagen worden teruggeboekt of overgemaakt aan de klant in de vorm van een Gift Card. De verkoper beslist in elke situatie welke terugbetaling methode hij zal gebruiken.
 7. Conform de reglementering inzake afstandsverkoop heeft de klant het recht om binnen de 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die hij via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling. De voorwaarden vermeld in 7.c en 7.d blijven hierop van toepassing.